English  
   
Glazed Tile
Unglazed Tile
Colored Glossy Glazed Tile
Special Collection
Glass Glazed Wall Tile
Glazed Wall Tile
Unglazed Wall Tile
Size & Shape
Choosing Clay Tile
Installation
Pattern and Design
 
 
 
     
  1. ปรับพื้นหรือผนังให้ได้ระดับที่ต้องการ
   
  2. ใช้เกรียงหวี ฉาบปูนซิเมนต์ดำ ผสมทราบละเอียด หรือปูนซิเมนต์ขาว
หรือกาวซิเมนต์ ครูดให้เป็นรอย ทางบนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบือง
   
  3. นำกระเบื้องออกจากกล่องอย่างน้อย 3-5 กล่อง แช่ในน้ำสะอาดให้อิ่มตัว
ประมาณ 30 นาที นำปูนหรือกาวซิเมนต์แปะหลังกระเบื้องให้ทั่วทั้งแผ่น
อย่าให้เกาะเป็นกระจุก (ซาลาเปา)
   
  4. เริ่มปูกระเบื้องจากกึ่งกลางของพื้นที่ ขึงเอ็นคุมแนวทุกแนว ทั้งแนวตรงและแนวนอนหรือตีตารางพื้นที่ที่จะปูขึงเอ็นคุมเฉพาะแนวนอน
   
  5. เว้นระยะชักร่องอย่างน้อย 0.5-0.8 ซม. สำหรับการปูพื้น และอย่างน้อย
0.3-0.5 ซม. สำหรับการปูผนัง วางกระเบื้องให้น้ำหนักของสี (เข้ม-กลาง-อ่อน) กระจายทั่วพื้นที่ กดกระเบื้องลงบนแนวที่ทำไว้ให้แน่น
   
  6. ระหว่างปูและยาแนว หมั่นเช็คเศษปูนที่ติดผิวกระเบื้องขณะยังเปียก อย่าให้คราบน้ำปูนเกาะติดกระเบื้องจนแห้ง ยาแนวกระเบื้องด้วยปูน
ซิเมนต์ดำ ปูนซิเมนต์ขาวหรือกาวซิเมนต์ ชนิดสีขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้า การยาแนวกระเบื้อง ควรนำทรายซึ่งร่อนแล้วมาผสมในสัดส่วน
1:3 (ทราบ:ซิเมนต์ขาว(ดำ)) การเช็ดยาแนว หลังจากการปูกระเบื้องดินเผ
าแล้ว ควรเช็คด้วยฟองน้ำให้สะอาดและเช็ดจนสามารถมองเห็น ถึงขอบ
ของกะเบื้องทุกแผ่น
     
 

Copyright © 2010 Lampang-Thai Ceramics Tile Co., Ltd. All Rights Reserved.